Politics of Hebei

The politics of Hebei Province in the People's Republic of China is structured in a dual party-government system like all other governing institutions in mainland China.

The Governor of Hebei is the highest-ranking official in the People's Government of Hebei. However, in the province's dual party-government governing system, the Governor has less power than the Hebei Communist Party of China Provincial Committee Secretary.

Secretaries of the CPC Hebei Committee[edit]

 1. Lin Tie (林铁): 1949-1966
 2. Liu Zihou (刘子厚): 1966-1968
 3. Li Xuefeng (李雪峰): 1968-1971
 4. Liu Zihou (刘子厚): 1971-1979
 5. Jin Ming (金明): 1979-1982
 6. Gao Yang (高扬): 1982-1985
 7. Xing Chongzhi (邢崇智): 1985-1993
 8. Cheng Weigao (程维高): 1993-1998
 9. Ye Liansong (叶连松): 1998-2000
 10. Wang Xudong (王旭东): 2000-2002
 11. Bai Keming (白克明): 2002-2007
 12. Zhang Yunchuan (张云川): 2007-2011
 13. Zhang Qingli (张庆黎): 2011-2013
 14. Zhou Benshun (周本顺): 2013-2015
 15. Zhao Kezhi (赵克志): 2015-2017
 16. Wang Dongfeng (王东峰): 2017-present

Governors of Hebei[edit]

 1. Yang Xiufeng (杨秀峰): 1949-1952
 2. Lin Tie (林铁): 1952-1958
 3. Liu Zihou (刘子厚): 1958-1968
 4. Li Xuefeng (李雪峰): 1968-1971
 5. Liu Zihou (刘子厚): 1971-1979
 6. Li Erzhong (李尔重): 1980-1982
 7. Liu Bingyan (刘秉彦): 1982-1983
 8. Zhang Shuguang (张曙光): 1983-1986
 9. Xie Feng (解峰): 1986-1988
 10. Yue Qifeng (岳歧峰): 1988-1990
 11. Cheng Weigao (程维高): 1990-1993
 12. Ye Liansong (叶连松): 1993-1998
 13. Niu Maosheng (钮茂生): 1998-2002
 14. Ji Yunshi (季允石): 2002-2006
 15. Guo Gengmao (郭庚茂): 2006-2008
 16. Hu Chunhua (胡春华): 2008 - 2009
 17. Chen Quanguo (陈全国): 2009 - 2011
 18. Zhang Qingwei (张庆伟): 2012 - 2017
 19. Xu Qin (许勤): 2017 - incumbent

Chairmen of Hebei People's Congress[edit]

 1. Jiang Yizhen (江一真): 1980-1983
 2. Liu Bingyan (刘秉彦): 1983-1985
 3. Sun Guozhi (孙国治): 1985-1988
 4. Guo Zhi (郭志): 1988-1993
 5. Lu Chuanzan (吕传赞): 1993-1998
 6. Cheng Weigao (程维高): 1998-2003
 7. Bai Keming (白克明): 2003-2008
 8. Zhang Yunchuan (张云川): 2008-2011
 9. Zhang Qingli (张庆黎): 2011-2013
 10. Zhou Benshun (周本顺): 2013-incumbent

Chairmen of the CPPCC Hebei Committee[edit]

 1. Ma Guorui (马国瑞): 1955-1964
 2. Yan Dakai (阎达开): 1964-1967
 3. Liu Zihou (刘子厚): 1977-1980
 4. Yin Zhe (尹哲): 1980-1988
 5. Li Wenshan (李文珊): 1988-1998
 6. Lu Chuanzan (吕传赞): 1998-2003
 7. Zhao Jinduo (赵金铎): 2003-2008
 8. Liu Dewang (刘德旺): 2008-2012
 9. Fu Zhifang (付志方): 2012-incumbent