Economic history of China

History of China
History of China
ANCIENT
Neolithic c. 8500 – c. 2070 BCE
Xia c. 2070 – c. 1600 BCE
Shang c. 1600 – c. 1046 BCE
Zhou c. 1046 – 256 BCE
 Western Zhou
 Eastern Zhou
   Spring and Autumn
   Warring States
IMPERIAL
Qin 221–207 BCE
Han 202 BCE – 220 CE
  Western Han
  Xin
  Eastern Han
Three Kingdoms 220–280
  Wei, Shu and Wu
Jin 266–420
  Western Jin
  Eastern Jin Sixteen Kingdoms
Northern and Southern dynasties
420–589
Sui 581–618
Tang 618–907
  (Wu Zhou 690–705)
Five Dynasties and
Ten Kingdoms

907–979
Liao 916–1125
Song 960–1279
  Northern Song Western Xia
  Southern Song Jin
Yuan 1271–1368
Ming 1368–1644
Qing 1636–1912
MODERN
Republic of China on mainland 1912–1949
People's Republic of China 1949–present
Republic of China on Taiwan 1949–present

The economic history of China is covered in the following articles:

See also[edit]