1999 World Sports Acrobatics Championships

16th World Sports Acrobatics Championships were held in Ghent, Belgium from November 3–7, 1999.

Men's Group[edit]

Overall[edit]

Rank Team Country Point
Gold medal icon.svg Ji, Chen, Shen, Zhu  China
Silver medal icon.svg Alexei Gribtsov, Sergei Kholodov, Konstantin Kovalev, Pavel Pozdniakov  Russia
Bronze medal icon.svg Maliutin, Maskai, Zalensk, Buin  Belarus

Balance[edit]

Rank Team Country Point
Gold medal icon.svg Ji, Chen, Shen, Zhu  China
Silver medal icon.svg Serhiy Pavlov, Andriy Safonov, Hennadiy Skarlat, Yuriy Zaveryukha  Ukraine
Bronze medal icon.svg Maliutin, Maskai, Zalensk, Buin  Belarus

Tempo[edit]

Rank Team Country Point
Gold medal icon.svg Ji, Chen, Shen, Zhu  China
Silver medal icon.svg Alexei Gribtsov, Sergei Kholodov, Konstantin Kovalev, Pavel Pozdniakov  Russia
Bronze medal icon.svg Serhiy Pavlov, Andriy Safonov, Hennadiy Skarlat, Yuriy Zaveryukha  Ukraine

Men's Pair[edit]

Overall[edit]

Rank Team Country Point
Gold medal icon.svg Renjie Li, Min Song  China
Silver medal icon.svg Mark Flores, Martyn Smith  United Kingdom
Bronze medal icon.svg Tatarchuk, Snarskiy  Ukraine

Balance[edit]

Rank Team Country Point
Gold medal icon.svg Aleksei Anikin, Sergei Batrakov  Russia
Silver medal icon.svg Renjie Li, Min Song  China
Bronze medal icon.svg Mark Flores, Martyn Smith  United Kingdom

Tempo[edit]

Rank Team Country Point
Gold medal icon.svg Aleksei Anikin, Sergei Batrakov  Russia
Silver medal icon.svg Renjie Li, Min Song  China
Bronze medal icon.svg Tatarchuk, Snarskiy  Ukraine

Mixed Pair[edit]

Overall[edit]

Rank Team Country Point
Gold medal icon.svg Polina Lymareva, Andrei Jakovlev  Russia
Silver medal icon.svg Guetcheva, Ivaylo Katzov  Bulgaria
Bronze medal icon.svg Dzyuba, Klymenko  Ukraine

Balance[edit]

Rank Team Country Point
Gold medal icon.svg Polina Lymareva, Andrei Jakovlev  Russia
Silver medal icon.svg Dzyuba, Klymenko  Ukraine
Bronze medal icon.svg Guetcheva, Ivaylo Katzov  Bulgaria

Tempo[edit]

Rank Team Country Point
Gold medal icon.svg Polina Lymareva, Andrei Jakovlev  Russia
Silver medal icon.svg Guetcheva, Ivaylo Katzov  Bulgaria
Bronze medal icon.svg Dzyuba, Klymenko  Ukraine

Women's Group[edit]

Overall[edit]

Rank Team Country Point
Gold medal icon.svg Kovposha, Ganna Demidenko, Yelena Kosenko  Ukraine
Silver medal icon.svg Liu Xia, Wei He, Wang Cong  China
Bronze medal icon.svg Frolova, Antsypova, Koudriavtseva  Russia

Balance[edit]

Rank Team Country Point
Gold medal icon.svg Kovposha, Ganna Demidenko, Yelena Kosenko  Ukraine
Silver medal icon.svg Liu Xia, Wei He, Wang Cong  China
Bronze medal icon.svg Frolova, Antsypova, Koudriavtseva  Russia

Tempo[edit]

Rank Team Country Point
Gold medal icon.svg Liu Xia, Wei He, Wang Cong  China
Silver medal icon.svg Frolova, Antsypova, Koudriavtseva  Russia
Bronze medal icon.svg Kovposha, Ganna Demidenko, Yelena Kosenko  Ukraine

Women's Pair[edit]

Overall[edit]

Rank Team Country Point
Gold medal icon.svg Yulia Lopatkina, Anna Mokhova  Russia
Silver medal icon.svg Sakowska, Wojturska  Poland
Bronze medal icon.svg Chen Ling, Guangiei Sun  China

Balance[edit]

Rank Team Country Point
Gold medal icon.svg Yulia Lopatkina, Anna Mokhova  Russia
Silver medal icon.svg Joanna Greggs, Sharlene Slater  United Kingdom
Bronze medal icon.svg Chen Ling, Guangiei Sun  China

Tempo[edit]

Rank Team Country Point
Gold medal icon.svg Yulia Lopatkina, Anna Mokhova  Russia
Silver medal icon.svg Sakowska, Wojturska  Poland
Bronze medal icon.svg Liudmilla Kovalchuk, Iryna Vyshnevska  Ukraine

References[edit]